Свали документ: ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

Към Договор за Организирано пътуване №

 

1 .Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно в офиса на туроператора, по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната.

1.2. Договорът важи единствено по отношение на изрично описаните в него услуги. Предоставянето на допълнителни услуги се извършва по отделно споразумение между страните и за тях туриста дължи отделно заплащане. В случай, че допълнителна туристическа услуга не може да бъде осъществена поради обективни обстоятелства, туроператорът възстановява на туриста пълния размер на платената цена за нея и не дължи други обезщетения или неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга не може да доведе до отказ от страна на туриста от договора за туристическо пътуване.

1.3. Туроператорът съобразява дейността си с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. Потребителят е длъжен да уведоми туроператора при сключване на договора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.

 1. Визи и други документи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът предоставя информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Туриста изразено в писмен вид да съдейства на Туриста като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др/. Туроператорът не носи отговорност при отказ на виза. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя вноски, не се възстановяват.

2.3. Данни за други изискуеми от потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването, се съдържа в допълнително предоставената от туроператора информация.

2.4. Туроператорът издава ваучер за организираното пътуване при заплащане на пълния размер на цената от страна на потребителя. Потребителят е длъжен да носи със себе си ваучера по време на пътуването.

2.5. Туроператорът има право да анулира пътуването без да дължи неустойки или обезщетения ако туристът не разполага с редовни документи.

2.6. Посочените в настоящия договор и в допълнителната информация по т. 2.3. изисквания са валидни за граждани на Република България, туристи – граждани на други държави са длъжни сами да проверяват и изпълняват изискванията за паспортен и визов режим на страната, в която ще се осъществи пътуването. При неспазване на тези изисквания, туроператорът не носи отговорност.

З. Цени и плащане.

3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3 Окончателно плащане: 21 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3.4. Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, цените на хотелите, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

3.5. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.

3.6. Туристът има право:

– да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;

– да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

3.7. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, Потребителят в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.

 1. Права и задължения на страните:

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Туриста.

4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Туриста за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователното дружество Евроинс и да предостави на Туриста оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.

4.1.3. По искане на Туриста да го застрахова за други рискове по време на пътуването.

4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Туриста не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Туриста е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

 

4.4. Туриста се задължава:

4.4.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт и/или лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,

4.4.2. Ако Туриста е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.

4.4.5. Туриста, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5. Туриста има право:

4.5.1. В срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

 1. Отговорност на Страните:

5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Туриста надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Туриста всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

Крайният срок за уведомяване на Туриста, че не е набран необходимия минимален брой участници е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Туриста в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

– забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Туриста да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

а) Туриста

б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им, като лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, национални или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство.

В случаите по б. а – в), туроператорът си запазва правото да размести отделни елементи от туристическата програма или да промени същата, без да дължи неустойки или обезщетения.

5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Туриста. Туриста се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на  Договора.

5.6.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.

5.6.2. В случая на т. 5.6. , Туристът може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:

– Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;

– Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или

– да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Туриста, Туроператорьт удържа следните неустойки:

5.7.1. При пътуване в чужбина:

а) до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването

е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването. Освен в случите, в които в програмата е оказано друго

5.7.2. при пътуване в страната:

а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки

б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването. Освен в случите, в които в програмата е оказано друго

5.7.3. В случай, че Туристът прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.7.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Туриста, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

 1. 6. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора от страна на туриста.

5.7. Туроператорът не носи отговорност ако поради алкохолно или наркотично опиянение или поради хулиганско или друг вид обществено неприемливо поведение на туриста, е отказано изпълнението на част от услугите, включени в програмата или се е наложило туристът да бъде изцяло отстранен от програмата.

5.8. Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от туриста на място на трети лица,.

5.9. Туроператорът не носи отговорност пред туриста за съхранение на личния му багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в хотела или в превозното средство. В тези случаи екскурзоводът или друг представител на туроператора съдейства на пострадалия, като това съдействие не може да води до нарушаване на туристическата програма. Търсене на забравени или загубени вещи се извършва от туриста самостоятелно и е за негова сметка.

5.10. Туроператорът не дължи обезщетение на турист, който се е отказал по собствено желание или по друга независеща от туроператора причина от част от включените в програмата услуги.

5.11. Туроператорът не носи отговорност за консумацията на храни и напитки, които не са включени в пакета, съгласно настоящия договор, независимо дали са заплатени от туриста или от друго лице.

5.12. Туроператорът има право преди началото на пътуването едностранно да прекрати настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че прецени, че съществува сериозен и основателен риск туристът да възприеме по време на пътуването агресивно поведение или по друг начин с поведението си да причини сериозно неудобство на останалите туристи от групата, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна. В този случай на Туриста се дължи връщане на всички платени преди прекратяване на договора суми.

5.13. По време на пътуването туристът е длъжен да спазва законите и другите задължителни правила в приемащата държава, да уважава местните обичаи, начин на живот и обичайни правила за поведение.

Туроператорът при необходимост ще даде на туриста допълнителни указания в тази насока.

5.14. Туроператорът не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. под.

5.15. Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги или прекрати едностранно и с незабавно действие настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на слуители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай туроператорът не дължи връщане на платени от потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди, в случай, че те надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет.

5.16. Туристът е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора и неговите съконтрагенти. Туроператорът не носи отговорност за пропуснати трансфери поради закъснение на туриста или за не предоставени услуги поради неадекватното състояние или външен вид на туриста. В случай, че поради изложените причини за туриста или за туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на туриста.

 1. Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Туристът се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.3. В случаи, че претенциите на Туриста, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Туриста има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването.

6.4. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Туриста.

 1. Ред за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и бълг. законодателство.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

7.4. Туроператорът гарантира, че предоставените от Туриста лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

7.5. С подписването на настоящия договор Туристът декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат използвани във връзка с изпълнението на настоящия договор.

 

 

ИЗМНЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

 1. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратен само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма.
 2. За неуредените клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.
 3. При спор между страните, Туроператорът поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби и други, отправени от Почиващия до него.

Ако потребителят не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:

 • Обща помирителна комисия към КЗП, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: adr.sofia@kzp.bg
 • Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr.
 1. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

 

 1. С подписването на Общите условия към договора за туристически пакет, Почиващия декларира, че е получил информация за условията за сключване застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на Почиващия.

 

Почиващият заявява от свое име и от името на придружаващите го лица, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

ТУРОПЕРАТОР:                       ТУРИСТ: