ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ОБХВАТ

Общите условия уреждат предоставянето на услуги по договор за туристически пакет от Туроператор ET “ Иркатур – Димитър Ива,нов”Адрес: с. Копиловци   ул. Червен брег 13 , Ид. Номер по ДДС: BG 821102614 , с Удостоврение за регистрация № 05403  за туроператор и туристически агент, телефон 096/300704, електронен адрес : irka_tur@yahoo.com

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. „Туроператор“– лице, регистрирано по реда на Закона за туризма (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., посл. изм. бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г.) и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на пътуващия на друг търговец в съответствие с § 1, т. 67, буква „б“, подбуква „дд“ от допълнителните разпоредби.

 

 1. „Пътуващ“– всяко лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или за свързани туристически услуги или което има право да пътува въз основа на такъв договор.

 

 1. „Договор за туристически пакет“– договор, който включва всички услуги по туристическия пакет и съставлява едно цяло, или когато туристическият пакет се предоставя чрез самостоятелни договори – „договор за туристически пакет“ са всички договори, обхващащи туристическите услуги, включени в туристическия пакет.

 

 1. „Туристически пакет“– комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция, ако: тези услуги са комбинирани от един търговец, включително по искане на или в съответствие с избора на пътуващия преди сключването на общ договор за тези услуги, или независимо от това, дали се сключват самостоятелни договори с отделни доставчици за всяка туристическа услуга, тези услуги се: закупуват само от един пункт за продажби и са избрани, преди пътуващият да се съгласи да плати; предлагат, продават или начисляват на пакетна или на обща цена; рекламират или продават под наименованието „туристически пакет“ или под друго подобно наименование; комбинират след сключването на договор, с който търговецът дава право на пътуващия да избере измежду различни видове избрани туристически услуги, или закупуват от отделни търговци посредством свързани процеси за онлайн резервации, при които името на пътуващия, информацията за плащането от негова страна и адресът на електронната му поща се предават от търговеца, с когото е сключен първият договор, на друг търговец или на търговци и не по-късно от 24 часа след потвърждаването на резервацията за първата туристическа услуга се сключи договор с този търговец или с тези търговци.

 

 1. „Започване на изпълнението на туристическия пакет“– началото на изпълнението на всяка от туристическите услуги, включени в туристическия пакет.

 

 1. „Непреодолими и извънредни обстоятелства“– обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

 

III.  ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Туроператорът пряко или чрез своите туристически агенти предоставя Стандартен формуляр за предоставяне на информация (Приложение № 1 и Приложение № 2)  и информацията по чл. 82, ал. 1,
  т. 1 – 9 от Закона за туризма.
 2. Туроператорът е обвързан от офертата си по т. 3 до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпване на други условия, изрично упоменати в офертата.
 3. Ако пътуването по оферта е обвързано с набирането на минимален брой участници, посочен в нея, Туроператорът уведомява Почиващия в определения с офертата срок, когато този брой не е набран, поради което договорът за туристически пакет ще бъде прекратен.
 4. Туроператорът може да променя преддоговорната информация, като уведоми Пътуващия по  ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет. Информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Закона за туризма може да се променя по изрично писмено споразумение между страните.

 

РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Резервацията представлява писмено заявление на Почиващия, че желае да получи място за настаняване или определено пътуване, предлагано от Туроператора.
 2. Заявка на туристически пакет за почивка – подава се чрез избрана онлайн електронна заявка от сайта, в офиса на агенцията, по телефона или през туристически агент.
 3. Резервацията се счита за извършена при писмено потвърждение от Туроператора.
 4. След извършване на резервацията и сключването на договора за туристически пакет, Почиващия получава екземпляр от подписания между двете страни договор.
 5. В случай, че Почиващия има специфични потребности ли изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и др. той трябва да ги предяви при попълването на договора за пътуване, като Туроператорът преценя дали може да се удовлетворят или ако не се постигне съгласие да не се включат в договора.
 6. При организирано пътуване Туроператорът е длъжен да сключи договор в писмена форма, като екземпляр от него се предоставя на представител на почиващите.
 7. В договора се включват:

– основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването – настаняване, хранене и др.;

– допълнителни услуги, по желание на Почиващия и подлежащи на допълнително заплащане,  като: услуги свързани с пътуването; развлечения; конгресни и делови прояви; екскурзии и други;

– ако не е уговорено друго, счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от Почиващия най-късно от 14 дни преди началото на пътуването

 1. За да се обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разпределение във времето, Туроператорът използва следните обичайни за хотелиерството и заведенията за хранене абревиатури:

ВВ – нощувка с включена закуска;

НВ (полупансион) – нощувка с включена закуска и вечеря;

FB (пълен пансион) – нощувка с включена закуска, обяд и вечеря;

ALL – пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване;

 1. Пътуващият може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като е длъжен предварително да уведоми в писмена форма за това Туроператора, в срок до 7 (седем) дни преди започването на изпълнение на туристическия пакет, ако не е упоменато друго.
 2. Пътуващият и третото лице, на което е прехвърлена съответната услуга са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите свързани с прехвърлянето.
 3. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет за действителните разходи по прехвърлянето.
 4. Туроператорът предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристически пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

 

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ

 1. Обявените цени са в лева или евро, като цените в евро са по официалния курс на БНБ – 1.95583 BGN за 1 EUR.
 2. Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване в сроковете, посочени в офертата.
 3. Цената на пътуването не може да се променя,освен в случаите определени от Закона за туризма. Промяната в първоначалната цена с повече от 5 (пет) на сто се счита за значителна промяна на договора и Туроператорът се задължава да уведоми незабавно туриста. Цената не може да се увеличава
  20 (двадесет) дни преди началната дата на пътуването.
 4. При промяна на началната дата на заминаване, мястото за настаняване или заявената първоначална дестинация по вина на клиента, Туроператорът  има право да поиска неустойка.
 5. Туроператорът не отговаря и не компенсира стойността на услугите, за които клиентът е могъл, но не се е възползвал по време на престоя си.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. В срок от 3 (три) работни дни от подписването на договора за организирано туристическо пътуване Почиващия заплаща първоначална вноска в размер, посочена в договора.
 2. Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен в срок до 25(двадесет и пет) дни преди датата на първата нощувка, ако не е договорено друго.
 3. Плащането се извършва по банков път, на посочената банкова сметка в лева:

IBAN BG76 RZBB 9155 1010 0953 03

 1. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията и сключването на договора.
 2. При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ (платежно нареждане, извлечение от банкова сметка и др.)

 

VII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО

 1. При пътуване извън България, Почиващия се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна.
 2. Необходими документи при задгранични пътувания:

2.1. Валиден задграничен паспорт (минимум 6 месеца от датата на връщане) и медицинска застраховка за периода на пътуването;

2.2. За страните от Европейския съюз е възможно пътуване с лична карта;

2.3. За деца под 18 (осемнадесет) години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители се изисква нотариално заверено родителско разрешение или акт на съд детето да напусне страната;

2.4.  Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.

 1. В случай, че Почиващия не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на Република България, Туроператорът не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи възстановяване на суми на Почиващия за непроведеното пътуване.
 2. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът се задължава да съдейства на Почиващия, като му предоставя необходимата информация, документи, (резервация, ваучери, билети и др.)

 

VIII.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. При поискване от страна на Пътуващия, Туроператорът предоставя точна информация дали пътуването и ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на Пътуващия.
 2. Почиващият се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги, описани в договора.
 3. Почиващият се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне  държавите, включени в пътуването, в законово разрешени срокове.
 4. Пътуващият, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика, съгласно международните медицински изисквания.
 5. При организирани групови пътувания, Почиващия се задължава да се явява навреме на уточнените сборни пунктове.
 6. Почиващият е задължен да има сключена застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“, като Туроператорът осигурява сключването на такава (включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане).
 7. Туроператорът се задължава да представи в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора туристическите услуги, заплатени от Почиващия.
 8. Туроператорът не носи отговорност за основни и допълнителни услуги, които Почиващия е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на Туроператора.
 9. Туроператорът не носи отговорност за вреди, които Почиващия е нанесъл на трети лица по време на пътуването.
 10. Туроператорът предоставя на Пътуващия своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети, и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо – информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписания за междинните спирания, транспортни връзки и пристигането.

 

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ

 1. Туроператорът представя в своите оферти и договора с почиващия настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
 2. Цена за настаняване:

2.1. Основната цена по всяка оферта е за почиващ, настанен на редовно легло в двойна стая (ако не е упоменато друго);

2.2. Доплащането за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване;

2.3. Третото легло е допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван и е подходящо за ползване най-вече от деца.

 1. Туроператорът не носи отговорност, ако:

3.1.  Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;

3.2.  Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА

 1. След сключване на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да се увеличи само, ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че Пътуващия има право на намаление на цената.
 2. В договора за туристически пакет е посочен начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.
 3. Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени в:

3.1.  Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или други източници на енергия;

3.2. Размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища или летища, или

3.3.  Обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.

 1. Когато увеличението на цената надхвърля 8 (осем) на сто от общата цена на туристическия пакет, Пътуващия има право в 7 (седем) дневен срок:

4.5.  Да приеме предложената промяна или

4.6.  Да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

 1. Когато Пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет – заместител със същото или с по-високо качество, ако Туроператора предлага такъв.
 2. Когато договора за туристически пакет бъде прекратен, съгласно т. 5 от РазделX  и Пътуващия не приеме туристически пакет – заместител, Туроператора възстановява всички плащания, които е получил от Пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случай – не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след прекратяването на договора.
 3. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно, само ако Туроператорът е уведомил Пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 (двадесет) дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет.
 4. В случай, че договора за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава Пътуващия има право на намаление на цената на туристическия пакет съответстващо на всяко намаление на разходите по т. 3 от РазделX, когато намалението е настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.
 5. В случай на намаление на цената Туроператора има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на Пътуващия. При поискване Туроператорът предоставя на Пътуващия доказателства за направените административни разходи.
 6. Ако Почиващият не уведоми Туроператора за своето решение в 7 (седем) дневен срок по т. 4 от РазделX  Туроператорът ще счита, че предложените цени са приети.
 7. Преди започването на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът може да променя едностранно клаузи в договора за туристически пакет, различни от цената, когато промяната е незначителна и Туроператорът информира Пътуващия за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
 8. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът е принуден:

12.1.  Да промени съществено някои от основните характеристики на туристическите услуги по
чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или

12.2. Не може да изпълни някое от специфичните изисквания на Пътуващия, приети от Туроператора по чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или

12.3. Предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 (осем) на сто, Пътуващия има право в 7 (седем) дневен срок:

– да приеме предложената промяна, или

– да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

 1. Ако Почиващият не уведоми Туроператора за своето решение в 7 (седем) дневен срок по т. 12 от РазделX, Туроператорът ще счита, че предложените промени са приети.
 2. Когато Пътуващия прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет – заместител със същото или по-високо качество, ако Туроператорът предлага такъв.
 3. Туроператорът информира Пътуващия без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:

15.1. Предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;

15.2. Срока, в рамките на който Пътуващия има право да уведоми Туроператора за решението си;

15.3. Последиците, ако Пътуващия не реагира в рамките на определение срок;

15.4. Когато е приложимо, за предложения туристически пакет – заместител и за неговата цена.

 1. Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет- заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, Пътуващия има право на съответно намаление на цената.
 2. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и Пътуващия не приеме туристически пакет – заместител, Туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от Пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случай – не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след прекратяването на договора.
 3. Туроператорът има право да изменя несъществено някои от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма, когато интересите на Пътуващия налагат това.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА

 1. Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на Пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:

1.2. Набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и Туроператорът е уведомил Пътуващия за прекратяването на договора в слените срокове:

– 20 (двадесет) дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания, с продължителност по-голяма от 6 (шест) дни;

– 7 (седем) дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания, с продължителност от 2 (два) до 6 (шест) дни;

– 48 (четиридесет и осем) часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания, с продължителност по-малка от 2 (два) дни.

1.3. Туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.

1.4. Дължимите суми или плащания се възстановяват на Пътуващия без необосновано забавяне и при всички случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

 

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

 

Чл.14. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила в сроковете и по начина, изрично указан в Договора за туристически пакет. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

 

Чл.15. (1) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

Потребителя: Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. В хипотезата на случайно събитие или непреодолима сила страната, която се позовава на същите следва да представи надлежен документ/сертификат и др./, който удостоверява форсмажор, издаден от органа по правилата на местната компетентност на държавата, за която е налице хипотеза на форсмажор. При спазване на тези правила и представяне на съответния документ, Туроператорът се задължава да изпрати на Потребителя сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент/туроператор, хотелиер и т.н/, в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаването ѝ.

(2) Туроператорът не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператора лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от Потребителя за негова сметка.

(3) Туроператорът не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристи, които са се отказали от консумация на отделни услуги ли по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. Туроператорът не възмездява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет. Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.

 

Чл. 16. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

 

Чл. 17. (1) Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването изпълнението на туристическия пакет.

(2) Когато потребителят се откаже от пътуването и прекрати договора съгласно ал.1 в срок до три работни дни от записването и внасянето на депозит, той реализира това право без санкция за него.

(3) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора по ал.1, от страна на Потребителя, след изтичане на срока по ал.2, Потребителят се задължава да заплати на Туроператора следните такси, които страните уговарят като размер на неустойка за прекратяване

При пътуване в чужбина:

а) след изтичане на срока по Чл. 17, ал.(2) и до 60 дни преди датата на пътуването – такса резервация – 40 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева.
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.
в) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването.

При пътуване в страната:

а) след изтичане на срока по Чл.17, ал.(2) и до 20 дни преди датата на пътуването такса резервация 20 лв. б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.
в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването.
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност на пътуването.
д) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването.

При пътуване в страната или чужбина при направена резервация с включени отстъпки за ранно записване и отказ на потребителя след изтичане на срока по Чл.17, ал.(2) същият дължи неустойка в размер на 100 % от цялата внесена сума и съгласно условията на конкретния хотел.
(4) Потребителят има право да прекрати договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението за туристическия пакет, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Това право Потребителят може да реализира, ако официалния удостоверителен орган на съответната държава декларира със съответния официален документ наличието на непреодолимите и извънредни обстоятелства.
(5) В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето ѝ по свое желание, в резултат на свои лични причини и собствено решение , всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
(6)При установяване на подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки като неустойка 100 % от платените суми по договора.

 

СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.18 (1) Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд, алтернативно по правилата на чл.15 , ал.2 , т.1 и 2 от Договора за туристически пакет, относно информацията, предоставена от Туроператора на Потребителя за решаване на спорове извън съответния съд, в тава число и алтернативно решаване на спорове.

(2) Всички оплаквания на туристите е желателно да бъдат предоставени незабавно на местния представител, както и на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела.

(3) Потребителят има право да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет директно до Туроператора или до Туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. За избягване на всякакво съмнение и с цел осигуряване своевременно разглеждане на съобщенията, исканията или жалбите, отправени чрез Турагента, както и за защита правата на Потребителя, в случай, на неоснователно неизпращане на същите от Агента до Туроператора, при липса на отговор в разумен срок, Потребителят изпраща жалбата си и до Туроператора.

(4) Туроператорът може да откаже да намали цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет в хипотезата когато докаже, че това несъответствие се дължи на Потребителя.

(5) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Република България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към съответния туроператор или към търговеца. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност. Отговорността на Туроператора се дефинира и свежда само до изпълнението на туристическите услуги, само които са включени в договора за туристическия пакет, като само в този случай няма значение дали тези услуги се изпълняват от него или от други доставчици на туристически услуги.

(6) Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

 

РАЗДЕЛ : ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.19. (1) „Туроператорът обработва лични данни на Пътуващите/ Потребителите си, за да предоставя продуктите и услугите, които са заявили и които ползват, за да изпълнява договорните и преддоговорни задължения и да се ползва от правата и задълженията по договора, като например ЕГН, телефон, имена, данни от документ за самоличност, данни за контакт, включително и такива, които са публикувани на формата за контакт, поместена на уеб страницата на Туроператора, електронни адреси за кореспонденция. Обработката на личните данни са свързани само с упражняването на правата на страната, имаща качеството Пътуващ/ Потребител и лицата, от името на които се сключва договора за организирано пътуване, като Туроператорът при обработката на същите спазва изискванията на европейското и националното законодателство.
(2) Туроператорът не обработва лични специални категории данни, като генетични, биометрични и други чувствителни данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на правоотношението, ако такива са необходими.

 

XIII.   РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 1. Пътуващият уведомява без необосновано забавяне Туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.
 2. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристически пакет, Туроператорът е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:

2.1. Това не е възможно, или

2.2. Е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

 1. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, същите ограничения се прилагат и за Туроператора.
 2. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, договора за  туристически пакет може да предвиди горна граница на отговорността на Туроператора за вреди, причинени на Пътуващия вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора. Уговорената в договора за туристически пакет горна граница на отговорността на Туроператора е в размер на трикратния размер на цената на туристическия пакет.
 3. Клаузата по т. 4 Раздел XIIIне се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на пътуващия и в случаите на вреди, причинени умишлено или по небрежност.

 

XIV.   ИЗМНЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

 1. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратен само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма.
 2. За неуредените клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.
 3. При спор между страните, Туроператорът поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби и други, отправени от Почиващия до него.
 4. В случай, че страните не могат да разрешат възникна спор помежду си по извънсъдебен ред, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд.
 5. С подписването на Общите условия към договора за туристически пакет, Почиващия декларира, че е получил информация за условията за сключване застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на Почиващия.

 

Почиващият заявява от свое име и от името на придружаващите го лица, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.